جواب سوال 10 ProjectEuler: جمع اعداد اول Summation of primes

پروژه اویلر

چالش دهم سایت projecteuler.net این هست: مجموع اعداد اول زیر ده  17 است. جمع کل اعداد اول زیر دو میلیون را پیدا کنید. همانطور که اطلاع دارید در حل یک مسئله برنامه نویسی راه حل های مختلفی […]

جواب سوال 9 ProjectEuler: مثلث (سه گانه) فیثاغورثی ویژه

پروژه اویلر

چالش نهم سایت projecteuler.net این هست: یک مثلث فیثاغورثی مجموعه ای از 3 عدد طبیعی است که a<b<c می باشد به طوری که: a2 + b2 = c2 برای مثال 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52 برای معادله a + b + c = […]

جواب سوال هشتم ProjectEuler: بزرگترین حاصلضرب یک سری

پروژه اویلر

چالش هشتم سایت projecteuler.net این هست: چهار رقم مجاور که بیشترین حاصلضرب را در عدد هزار رقمی زیر دارند 9989 هستند که حاصلضرب آنها برابر با 5832 می گردد. 13 رقمی که بیشترین حاصلضرب را در […]

جواب سوال هفتم ProjectEuler: هزارویکمین عدد اول

پروژه اویلر

چالش هفتم سایت projecteuler.net این هست: با ذکر لیست شش عدد اول که 2، 3، 5، 7، 11، 13 می باشند، می توانیم ببینیم که ششمین عدد اول 13 است. 10001 امین عدد اول کدام است؟ […]

جواب سوال ششم ProjectEuler: جمع مربعات

پروژه اویلر

چالش ششم سایت projecteuler.net این هست: حاصل جمع مربع های ده عدد طبیعی 385 است، مربع جمع ده عدد طبیعی 3025 است. اختلاف مربع جمع اعداد با جمع مربع اعداد 2640 است! اختلاف میان این دو مربع […]

جواب سوال پنجم ProjectEuler: کوچکترین مضرب

پروژه اویلر

چالش پنجم سایت projecteuler.net این هست: 2520 کوچکترین عددی است که بدون به هر یک از اعداد از 1 به 10 قابل تقسیم است. کوچکترین عددی که به همه اعداد از 1 تا 20 تقسیم شود چیست؟ همانطور […]

جواب سوال چهارم ProjectEuler: عدد پالیندروم (واروخوانه)

پروژه اویلر

چالش چهارم سایت projecteuler.net این هست: یک عدد پالیندرومیک به هر دو صورت یکسان خوانده می شود. بزرگترین پالیندروم ساخته شده از حاصلضرب دو عدد 2 رقمی ، 91*99 برابر با 9009 است. بزرگترین عدد پالیندرومیک […]

جواب سوال سوم ProjectEuler: بزرگترین فاکتور عدد اول

پروژه اویلر

چالش سوم سایت projecteuler.net این هست: فاکتورهای عدد اول برای 13195 اعداد 5، 7، 13 و 29 می باشند. بزرگترین فاکتور عدد اول برای عدد 600851475143 را پیدا کنید. همانطور که اطلاع دارید در حل یک مسئله برنامه […]

جواب سوال دوم ProjectEuler: اعداد زوج فیبوناچی

پروژه اویلر

چالش دوم سایت projecteuler.net این هست: هر عدد جدید در سری فیبوناچی از جمع دو عدد قبل از خود به وجود می آید.با شروع از 1 و 2 ده عدد اول این سری عبارتند از: 1, […]

جواب سوال اول projecteuler: مضرب های 3 و 5

پروژه اویلر

چالش اول سایت projecteuler.net این هست: اگر تمام مضرب های 3 و 5 از اعداد صحیح زیر 10 را لیست کنیم به اعداد 3 و 5 و 6 و 9 خواهیم رسید. که مجموع اینها 23 […]