جواب سوال 11 ProjectEuler: بزرگترین حاصلضرب در یک شبکه

پروژه اویلر

چالش یازدهم سایت projecteuler.net این هست:

در شبکه 20 در 20 زیر 4 عدد در امتداد یک خط مورب با رنگ قرمز مشخص شده اند.

حاصلضرب این اعداد 1788696 می شود. بزرگترین حاصلضرب چهار عدد در یک امتداد (افقی، عمودی و مورب) را پیدا کنید.

همانطور که اطلاع دارید در حل یک مسئله برنامه نویسی راه حل های مختلفی وجود دارد، ما در این سایت اولین راه حلی که توسط آن به جواب می رسیم را به نمایش خواهیم گذاشت و شما میتوانید راه حل های خودتان را در کدنویسی اعمال نمایید و یا پس از ورود جواب صحیح در سایت به بخش مباحث مربوط به آن چالش مراجعه کرده و راه حل های مختلف دیگر کاربران را مشاهده نمایید. همچنین می توانید از بخش نظرات این پست هم برای انتشار کدهایتان و یا بحث درمورد این مسئله استفاده نمایید.

myNumbers = [
  [8, 2, 22, 97, 38, 15, 00, 40, 00, 75, 4, 5, 7, 78, 52, 12, 50, 77, 91, 8],
  [49, 49, 99, 40, 17, 81, 18, 57, 60, 87,17, 40, 98, 43, 69, 48, 4, 56, 62, 00],
  [81, 49, 31, 73, 55, 79, 14, 29, 93, 71,40, 67, 53, 88, 30, 3, 49, 13, 36, 65],
  [52, 70, 95, 23, 4, 60, 11, 42, 69, 24, 68, 56, 1, 32, 56, 71, 37, 2, 36, 91],
  [22, 31, 16, 71, 51, 67, 63, 89, 41, 92,36, 54, 22, 40, 40, 28, 66, 33, 13, 80],
  [24, 47, 32, 60, 99, 3, 45, 2, 44, 75, 33, 53, 78, 36, 84, 20, 35, 17, 12, 50],
  [32, 98, 81, 28, 64, 23, 67, 10, 26, 38,40, 67, 59, 54, 70, 66, 18, 38, 64, 70],
  [67, 26, 20, 68, 2, 62, 12, 20, 95, 63, 94, 39, 63, 8, 40, 91, 66, 49, 94, 21],
  [24, 55, 58, 5, 66, 73, 99, 26, 97, 17, 78,78, 96, 83, 14, 88, 34, 89, 63, 72],
  [21, 36, 23, 9, 75, 00, 76, 44, 20, 45, 35,14, 00, 61, 33, 97, 34, 31, 33, 95],
  [78, 17, 53, 28, 22, 75, 31, 67, 15, 94, 3, 80, 4, 62, 16, 14, 9, 53, 56, 92],
  [16, 39, 5, 42, 96, 35, 31, 47, 55, 58, 88,24, 00, 17, 54, 24, 36, 29, 85, 57],
  [86, 56, 00, 48, 35, 71, 89, 7, 5, 44, 44, 37, 44, 60, 21, 58, 51, 54, 17, 58],
  [19, 80, 81, 68, 5, 94, 47, 69, 28, 73, 92, 13, 86, 52, 17, 77, 4, 89, 55, 40],
  [4, 52, 8, 83, 97, 35, 99, 16, 7, 97, 57, 32, 16, 26, 26, 79, 33, 27, 98, 66],
  [88, 36, 68, 87, 57, 62, 20, 72, 3, 46, 33,67, 46, 55, 12, 32, 63, 93, 53, 69],
  [4, 42, 16, 73, 38, 25, 39, 11, 24, 94, 72, 18, 8, 46, 29, 32, 40, 62, 76, 36],
  [20, 69, 36, 41, 72, 30, 23, 88, 34, 62,99, 69, 82, 67, 59, 85, 74, 4, 36, 16],
  [20, 73, 35, 29, 78, 31, 90, 1, 74, 31, 49, 71, 48, 86, 81, 16, 23, 57, 5, 54],
  [1, 70, 54, 71, 83, 51, 54, 69, 16, 92, 33, 48, 61, 43, 52, 1, 89, 19, 67, 48]
]


greatestProductOfRows, greatestProductOfColumns = 0, 0
greatestProductOfDiagonallyLeft, greatestProductOfDiagonallyRight = 0, 0

# greatestProductOfRows
try:
  for rows in range(20):
    for columns in range(20):
      product = myNumbers[rows][columns]*myNumbers[rows][columns-1] * \
        myNumbers[rows][columns-2]*myNumbers[rows][columns-3]
      if product > greatestProductOfRows:
        greatestProductOfRows = product
except IndexError:
  pass
print(greatestProductOfRows)

# greatestProductOfColumns
try:
  for columns in range(20):
    for rows in range(20):
      product = myNumbers[rows][columns]*myNumbers[rows-1][columns] * \
        myNumbers[rows-2][columns]*myNumbers[rows-3][columns]
      if product > greatestProductOfColumns:
        greatestProductOfColumns = product
except IndexError:
  pass
print(greatestProductOfColumns)

# greatestProductOfDiagonallyLeft
try:
  for rows in range(20):
    for columns in range(20):
      product = myNumbers[rows][columns]*myNumbers[rows+1][columns+1] * \
        myNumbers[rows+2][columns+2]*myNumbers[rows+3][columns+3]
      if product > greatestProductOfDiagonallyLeft:
        greatestProductOfDiagonallyLeft = product
except IndexError:
  pass
print(greatestProductOfDiagonallyLeft)

# greatestProductOfDiagonallyRight
try:
  for rows in range(20):
    for columns in range(20):
      product = myNumbers[rows][columns]*myNumbers[rows+1][columns-1] * \
        myNumbers[rows+2][columns-2]*myNumbers[rows+3][columns-3]
      if product > greatestProductOfDiagonallyRight:
        greatestProductOfDiagonallyRight = product
except IndexError:
  pass
print(greatestProductOfDiagonallyRight)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *