تبدیل اسب به گورخر با هوش مصنوعی و شبکه های GAN

تبدیل عکس اسب به گورخر

اموز قطعه کدهایی رو آماده کردیم که با استفاده از یک شبکه GAN تصویر یک اسب را از شما گرفته و آن را به گورخر تبدیل می کند! این برنامه چندان کامل و بی نقص نیست اما برای شروع کار با شبکه های عصبی عمیق آموزش دیده مرور آنها توصیه می شود. اگر در اوایل راه هستید می توانید از قسمت کلاس های آن بگذرید تا در پست های آینده در مورد جزئیات آنها بیشتر صحبت کنیم. قطعه کدهای دیگر را با جستجوهای ساده می توان آموزش دید.

همانطور که در پست های قبل گفته شد کدها در زبان پایتون و با استفاده از کتابخانه پایتورچ و در محیط Jupyter Notebook نوشته شده اند.

کدهای کامل و نتیجه خروجی آنها در صفحه گیت هاب من در اینجا موجود است.

import torch
import torch.nn as nn

class ResNetBlock(nn.Module): # <1>

  def __init__(self, dim):
    super(ResNetBlock, self).__init__()
    self.conv_block = self.build_conv_block(dim)

  def build_conv_block(self, dim):
    conv_block = []

    conv_block += [nn.ReflectionPad2d(1)]

    conv_block += [nn.Conv2d(dim, dim, kernel_size=3, padding=0, bias=True),
            nn.InstanceNorm2d(dim),
            nn.ReLU(True)]

    conv_block += [nn.ReflectionPad2d(1)]

    conv_block += [nn.Conv2d(dim, dim, kernel_size=3, padding=0, bias=True),
            nn.InstanceNorm2d(dim)]

    return nn.Sequential(*conv_block)

  def forward(self, x):
    out = x + self.conv_block(x) # <2>
    return out


class ResNetGenerator(nn.Module):

  def __init__(self, input_nc=3, output_nc=3, ngf=64, n_blocks=9): # <3> 

    assert(n_blocks >= 0)
    super(ResNetGenerator, self).__init__()

    self.input_nc = input_nc
    self.output_nc = output_nc
    self.ngf = ngf

    model = [nn.ReflectionPad2d(3),
         nn.Conv2d(input_nc, ngf, kernel_size=7, padding=0, bias=True),
         nn.InstanceNorm2d(ngf),
         nn.ReLU(True)]

    n_downsampling = 2
    for i in range(n_downsampling):
      mult = 2**i
      model += [nn.Conv2d(ngf * mult, ngf * mult * 2, kernel_size=3,
                stride=2, padding=1, bias=True),
           nn.InstanceNorm2d(ngf * mult * 2),
           nn.ReLU(True)]

    mult = 2**n_downsampling
    for i in range(n_blocks):
      model += [ResNetBlock(ngf * mult)]

    for i in range(n_downsampling):
      mult = 2**(n_downsampling - i)
      model += [nn.ConvTranspose2d(ngf * mult, int(ngf * mult / 2),
                     kernel_size=3, stride=2,
                     padding=1, output_padding=1,
                     bias=True),
           nn.InstanceNorm2d(int(ngf * mult / 2)),
           nn.ReLU(True)]

    model += [nn.ReflectionPad2d(3)]
    model += [nn.Conv2d(ngf, output_nc, kernel_size=7, padding=0)]
    model += [nn.Tanh()]

    self.model = nn.Sequential(*model)

  def forward(self, input): # <3>
    return self.model(input)

netG = ResNetGenerator()

model_path = "..\pytorch-pdf\DS\horse2zebra_0.4.0.pth"
model_data = torch.load(model_path)
netG.load_state_dict(model_data)
netG.eval()
from PIL import Image
from torchvision import transforms

preprocess = transforms.Compose([transforms.Resize(256), transforms.ToTensor()])

img = Image.open("../pytorch-pdf/DS/Horse03.jpg")
img
img_t = preprocess(img)
batch_t = torch.unsqueeze(img_t, 0)

batch_out = netG(batch_t)

out_t = (batch_out.data.squeeze() + 1.0) / 2.0
out_img = transforms.ToPILImage()(out_t)
out_img

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *