جواب سوال 20 ProjectEuler: حاصل جمع ارقام فاکتوریل

پروژه اویلر

درود بر علاقمندان تمرین و سوال برنامه نویسی مخصوصا چالش های سایت ProjectEuler امروز رسیدیم به سوال بیستم از چالش های سایت projecteuler.net .  سوال چندان سخت نیست و فکر می کردم با راحت ترین راه […]