جواب سوال 23 ProjectEuler: Non-abundant sums

پروژه اویلر

با چالش 23 از پروژه اویلر برگشتیم! عدد کامل عددی است که مجموع مقسوم علیه های آن با خود آن عدد برابر باشد. برای مثال مجموع مقسوم علیه های عدد 28 برابر است با 1 + […]