جواب سوال هشتم ProjectEuler: بزرگترین حاصلضرب یک سری

پروژه اویلر

چالش هشتم سایت projecteuler.net این هست: چهار رقم مجاور که بیشترین حاصلضرب را در عدد هزار رقمی زیر دارند 9989 هستند که حاصلضرب آنها برابر با 5832 می گردد. 13 رقمی که بیشترین حاصلضرب را در […]