چگونه تمرینات مختلف برنامه نویسی را پیدا و آنها را انجام دهیم؟

یکی از بهترین روش‌های یادگیری برنامه نویسی که همیشه تاکید فراوانی هم به آن شده، انجام تمرینات مختلف برنامه نویسی است؛ به این صورت که بعد از یاد گرفتن مباحث مختلف آنها را در پروژه […]