جواب سوال 17 ProjectEuler: شمارش تعداد حروف

پروژه اویلر

چالش هفدهم سایت پروژه اویلر رو دوست داشتم! اگر اعداد یک تا 5 را بصورت حروف انگلیسی بنویسیم:  one, two, three, four, five که داریم: 3 + 3 + 5 + 4 + 4 = […]