جواب سوال 18 ProjectEuler: Maximum path sum

پروژه اویلر

سلام. رسیدیم به چالش 18 سایت پروژه اویلر که سوال بانمکی داره! با شروع از بالای مثلث زیر و حرکت به اعداد مجاور در ردیف زیرین ، حداکثر مجموع از بالا به پایین 23 است. […]

جواب سوال 9 ProjectEuler: مثلث (سه گانه) فیثاغورثی ویژه

پروژه اویلر

چالش نهم سایت projecteuler.net این هست: یک مثلث فیثاغورثی مجموعه ای از 3 عدد طبیعی است که a<b<c می باشد به طوری که: a2 + b2 = c2 برای مثال 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52 برای معادله a + b + c = […]