جواب سوال 11 ProjectEuler: بزرگترین حاصلضرب در یک شبکه

پروژه اویلر

چالش یازدهم سایت projecteuler.net این هست: در شبکه 20 در 20 زیر 4 عدد در امتداد یک خط مورب با رنگ قرمز مشخص شده اند. حاصلضرب این اعداد 1788696 می شود. بزرگترین حاصلضرب چهار عدد در یک […]

جواب سوال هشتم ProjectEuler: بزرگترین حاصلضرب یک سری

پروژه اویلر

چالش هشتم سایت projecteuler.net این هست: چهار رقم مجاور که بیشترین حاصلضرب را در عدد هزار رقمی زیر دارند 9989 هستند که حاصلضرب آنها برابر با 5832 می گردد. 13 رقمی که بیشترین حاصلضرب را در […]

جواب سوال پنجم ProjectEuler: کوچکترین مضرب

پروژه اویلر

چالش پنجم سایت projecteuler.net این هست: 2520 کوچکترین عددی است که بدون به هر یک از اعداد از 1 به 10 قابل تقسیم است. کوچکترین عددی که به همه اعداد از 1 تا 20 تقسیم شود چیست؟ همانطور […]

جواب سوال اول projecteuler: مضرب های 3 و 5

پروژه اویلر

چالش اول سایت projecteuler.net این هست: اگر تمام مضرب های 3 و 5 از اعداد صحیح زیر 10 را لیست کنیم به اعداد 3 و 5 و 6 و 9 خواهیم رسید. که مجموع اینها 23 […]