جواب سوال چهارم ProjectEuler: عدد پالیندروم (واروخوانه)

پروژه اویلر

چالش چهارم سایت projecteuler.net این هست: یک عدد پالیندرومیک به هر دو صورت یکسان خوانده می شود. بزرگترین پالیندروم ساخته شده از حاصلضرب دو عدد 2 رقمی ، 91*99 برابر با 9009 است. بزرگترین عدد پالیندرومیک […]